สรุปผลประเมิน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เดือนมกราคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์963,188.38889,000.007.7 %3.58,334.281,814.3178.2 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย26,671.1713,589.1349.0 %5.012,655.85284.0597.8 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต26,719.7612,452.9753.4 %5.01,055.55259.0075.5 %5.0
รวม 1,016,579 915,042 9.99 % 22,046 2,357 89.31 %