สรุปผลประเมิน กรมสุขภาพจิต เดือนมกราคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสุขภาพจิต 155,371.4583,000.0046.6 %5.05,776.77688.4588.1 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์127,914.4363,255.3950.5 %5.03,635.36283.1792.2 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์51,819.8331,472.0039.3 %5.01,646.91762.4853.7 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์142,033.4486,201.9939.3 %5.03,976.21392.8890.1 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์121,752.9449,032.0059.7 %5.02,683.12721.6373.1 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์54,255.9736,093.0033.5 %5.02,224.38875.6160.6 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์150,289.4875,541.0049.7 %5.01,617.88263.6083.7 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์81,940.8149,475.9939.6 %5.02,486.25990.3060.2 %5.0
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์178,530.00104,610.0041.4 %5.06,118.931,064.7182.6 %5.0
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์85,967.6141,588.0051.6 %5.01,157.50268.9076.8 %5.0
โรงพยาบาลศรีธัญญา539,929.56359,093.0033.5 %5.04,376.121,084.4275.2 %5.0
โรงพยาบาลสวนปรุง191,982.6987,748.5954.3 %5.06,496.11702.0789.2 %5.0
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์258,337.9195,771.0062.9 %5.04,264.471,068.7074.9 %5.0
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์183,525.02100,507.0045.2 %5.01,972.10709.1764.0 %5.0
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา410,700.22249,436.0039.3 %5.07,605.59900.6988.2 %5.0
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์93,347.4744,509.0052.3 %5.04,887.86125.5797.4 %5.0
สถาบันราชานุกูล146,314.3650,771.0065.3 %5.01,708.57326.5880.9 %5.0
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ19,833.8111,314.0043.0 %5.01,999.5499.9995.0 %5.0
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,262.3955.2095.6 %5.0
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์16,016.159,881.0038.3 %5.02,842.34146.2894.9 %5.0
รวม 3,009,863 1,629,300 45.87 % 68,738 11,530 83.23 %