สรุปผลประเมิน สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เดือนมกราคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา197,696.88166,782.0015.6 %5.09,278.642,624.8871.7 %5.0
รวม 197,697 166,782 15.64 % 9,279 2,625 71.71 %