สรุปผลประเมิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เดือนมกราคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 228,630.05297,513.00-30.1 %0.058,951.2014,110.2676.1 %5.0
กองการต่างประเทศ(ตท.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,949.60565.6180.8 %5.0
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน(บช.ตชด.) 112,065.18108,082.003.6 %1.529,392.8214,940.3649.2 %5.0
กองบัญชาการตำรวจนครบาล(บช.น.) 72,725.72100,594.00-38.3 %0.029,857.004,451.1085.1 %5.0
กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด(บช.ปส.) 51,704.0592,866.00-79.6 %0.06,322.8917,889.81-182.9 %0.0
กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง(บช.ก.) 92,004.32325,000.00-253.2 %0.07,220.944,778.3733.8 %5.0
กองบัญชาการตำรวจสันติบาล(บช.ส.)27,526.6918,900.0031.3 %5.07,978.605,555.5330.4 %5.0
กองบัญชาการศึกษา (บช.ศ.) 86,659.7070,000.0019.2 %5.011,757.802,432.6079.3 %5.0
กองบินตำรวจ(บ.ตร.) 844,775.5052,725.9693.8 %5.021,358.048,914.3058.3 %5.0
กองวินัย(วน.) 15,002.306,324.0057.8 %5.03,318.69314.2490.5 %5.0
กองสารนิเทศ(สท.) 19,267.345,073.0073.7 %5.02,840.36375.2586.8 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 152,854.7133,629.0036.4 %5.011,288.337,936.8429.7 %5.0
โรงพยาบาลตำรวจ(รพ.ตร.) 779,608.691,800,528.00-131.0 %0.02,661.503,549.71-33.4 %0.0
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ(รร.นรต.) 87,982.68332,828.00-278.3 %0.01,741.065,782.03-232.1 %0.0
สง.คณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ(สง.ก.ต.ช.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,439.78423.6770.6 %5.0
สำนักงานกฎหมายและคดี(กมค.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0983.20851.6913.4 %5.0
สำนักงานกำลังพล(สกพ.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.04,822.36806.7983.3 %5.0
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ(สง.ก.ตร.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.04,655.83511.4289.0 %5.0
สำนักงานงบประมาณและการเงิน(สงป.)12,623.022,370.0081.2 %5.01,026.121,730.88-68.7 %0.0
สำนักงานจเรตำรวจ(จต.) 35,762.0331,000.0013.3 %5.09,012.675,118.7943.2 %5.0
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) 69,384.57125,000.00-80.2 %0.015,759.076,221.0260.5 %5.0
สำนักงานตรวจสอบภายใน (สตส.) 25,703.1914,000.0045.5 %5.04,888.692,354.8551.8 %5.0
สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(สทส.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,918.021,185.6959.4 %5.0
สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ(สพฐ.ตร.) 13,674.5316,870.00-23.4 %0.03,419.952,402.7429.7 %5.0
สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ(สยศ.ตร.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0831.141,434.66-72.6 %0.0
สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ (สลก.ตร.)24,868.0721,063.0015.3 %5.05,343.49546.7589.8 %5.0
สำนักงานส่งกำลังบำรุง(สกบ.) 88,404.3661,000.0031.0 %5.013,858.953,854.6772.2 %5.0
กองกฎหมายไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,665.98615.6163.0 %5.0
กองการเงิน (กง.สงป.) 35,454.7623,540.0033.6 %5.04,506.331,040.1476.9 %5.0
กองคดีปกครองและคดีแพ่ง ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,493.41344.6976.9 %5.0
กองคดีอาญาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,075.64493.7876.2 %5.0
กองงบประมาณ(งป.สงป.) 19,568.598,734.0055.4 %5.03,299.612,803.1215.0 %5.0
กองตำรวจสื่อสาร56,469.89118,159.02-109.2 %0.021,550.133,004.0386.1 %5.0
กองทะเบียนประวัติอาชญากร56,994.3663,564.00-11.5 %0.08,837.60812.4690.8 %5.0
กองทะเบียนพล สกพ.44,617.7925,461.0042.9 %5.012,058.27803.7493.3 %5.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 121,516.0031,030.80-44.2 %0.04,139.581,378.2866.7 %5.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 214,511.9010,000.0031.1 %5.02,361.391,164.1050.7 %5.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 311,339.364,400.2061.2 %5.01,654.512,198.32-32.9 %0.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 416,401.749,664.0041.1 %5.03,574.303,756.07-5.1 %0.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 519,382.314,362.0377.5 %5.03,888.401,733.3455.4 %5.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 618,833.059,290.6250.7 %5.02,565.061,865.3027.3 %5.0
กองบังคับการตำรวจจราจร80,508.53129,273.00-60.6 %0.038,331.5697,552.70-154.5 %0.0
กองบังคับการตำรวจทางหลวง26,871.1227,133.00-1.0 %0.06,337.336,526.80-3.0 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 216,605.5411,007.0033.7 %5.02,231.23458.1479.5 %5.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 3ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 4ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.04,189.313,136.0025.1 %5.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 5 ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,901.215,202.96-79.3 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 6ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 720,105.571,725.3691.4 %5.04,524.655,443.80-20.3 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 8ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 921,452.4920,853.002.8 %1.03,026.318,970.65-196.4 %0.0
กองบังคับการตำรวจน้ำ102,738.3391,548.3410.9 %5.048,095.87203,487.88-323.1 %0.0
กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 3 (บก.ปส.3 บช.ปส.)32,847.3530,916.505.9 %2.510,405.586,304.5039.4 %5.0
กองบังคับการตำรวจรถไฟ67,764.8118,483.8372.7 %5.010,411.1010,674.06-2.5 %0.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 191,014.8739,553.1056.5 %5.029,168.272,484.6591.5 %5.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 223,635.548,548.0063.8 %5.07,343.663,527.7552.0 %5.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 321,187.7952,610.00-148.3 %0.03,299.618,109.98-145.8 %0.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 4 ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,945.11721.9162.9 %5.0
กองบังคับการปราบปราม27,398.65147,884.00-439.7 %0.05,128.5018,826.37-267.1 %0.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค26,589.0226,214.741.4 %0.56,454.613,676.2443.0 %5.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม21,486.9617,301.0019.5 %5.04,676.269,957.58-112.9 %0.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี21,898.3018,977.8513.3 %5.05,405.074,735.2012.4 %5.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ36,561.3027,322.0025.3 %5.020,731.741,708.0991.8 %5.0
กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ 62,926.6026,772.5057.5 %5.012,815.968,436.3334.2 %5.0
กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ23,368.8722,233.004.9 %2.04,855.3997,037.88-1,898.6 %0.0
กองบังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี32,562.2914,194.0056.4 %5.02,293.77802.1465.0 %5.0
กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ บช.ตชด.47,873.1376,043.16-58.8 %0.02,648.5027,699.23-945.8 %0.0
กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ15,086.5145,277.06-200.1 %0.02,136.2371,407.33-3,242.7 %0.0
กองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการตำรวจนครบาลไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.09,182.604,400.1952.1 %5.0
กองบังคับการสืบสวนสอบสวน(บก.สส.สตม.)สตม.48,337.1158,558.00-21.1 %0.09,882.566,922.1030.0 %5.0
กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว22,807.5515,000.0034.2 %5.05,937.956,777.81-14.1 %0.0
กองบัญชี(กช.สงป.)16,646.907,154.0057.0 %5.01,939.09698.5364.0 %5.0
กองแผนงานความมั่นคง (ผค.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,009.321,585.3721.1 %5.0
กองแผนงานอาชญากรรม(ผอ.)สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,775.22781.1056.0 %5.0
กองพลาธิการ (พธ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.03,645.252,675.5826.6 %5.0
กองพิสูจน์หลักฐานกลาง44,244.2341,402.006.4 %3.0439,455.191,551.6999.6 %5.0
กองยุทธศาสตร์(ยศ.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,982.01757.6261.8 %5.0
กองโยธาธิการ (ยธ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.03,491.952,604.6225.4 %5.0
กองวิจัย(วจ.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,711.90659.7461.5 %5.0
กองสรรพาวุูธ (สพ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.04,178.601,628.9361.0 %5.0
กองสวัสดิการ สกพ.16,121.7215,262.005.3 %2.53,422.684,008.06-17.1 %0.0
กองอัตรากำลัง สกพ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,463.10375.7974.3 %5.0
บก.กฝ.บช.ตชด.28,633.1516,084.5343.8 %5.03,828.721,747.9554.3 %5.0
บก.ข่าวกรองยาเสพติด บช.ปส.23,255.473,886.0083.3 %5.06,213.505,294.1014.8 %5.0
บก.ตชด.ภาค 156,751.3946,788.0017.6 %5.02,369.734,393.05-85.4 %0.0
บก.ตชด.ภาค 233,814.7427,331.7219.2 %5.03,808.362,398.0037.0 %5.0
บก.ตชด.ภาค 327,351.5818,717.6531.6 %5.091,342.985,738.5593.7 %5.0
บก.ตชด.ภาค 428,864.7215,017.4548.0 %5.05,061.064,251.6016.0 %5.0
บก.ปส.1 บช.ปส.50,562.9820,334.0059.8 %5.05,667.4217,236.04-204.1 %0.0
บก.ปส.2 บช.ปส.31,718.7811,916.0062.4 %5.07,033.303,514.9350.0 %5.0
บก.ปส.4 บช.ปส.43,166.4615,216.0464.8 %5.011,187.5520,188.54-80.5 %0.0
โรงพยาบาลดารารัศมี33,146.9517,249.4248.0 %5.03,760.10223.4294.1 %5.0
โรงพยาบาลนวุฒิสมเด็จย่า8,007.158.3199.9 %5.0296.5530.0089.9 %5.0
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง35,807.1177,060.00-115.2 %0.03,353.47711.9178.8 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 177,379.1335,200.0054.5 %5.034,801.07837.8597.6 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1021,541.7531,656.00-47.0 %0.090,831.58405.0099.6 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 216,848.7724,995.07-48.3 %0.023,300.361,736.9492.5 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 345,090.3315,900.0064.7 %5.027,174.041,272.5095.3 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 4134,397.9513,686.0089.8 %5.076,715.39398.3299.5 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 519,769.185,757.2770.9 %5.08,654.57870.2589.9 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 6 45,191.4912,344.0072.7 %5.021,219.48356.3798.3 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 78,469.077,809.007.8 %3.542,131.72306.3199.3 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 817,942.4116,384.538.7 %4.0107,773.051,981.6598.2 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 910,522.8312,588.00-19.6 %0.06,396.55766.5588.0 %5.0
สถาบันส่งเสริมงานสอบสวน42,314.4575,420.00-78.2 %0.02,657.111,155.0356.5 %5.0
ส่วนตรวจสอบสำนวนคดีอุทธรณ์และฎีกา8,237.50537.0093.5 %5.0846.6444.6494.7 %5.0
รวม 4,873,743 5,336,704 -9.50 % 1,656,127 859,227 48.12 %