สรุปผลประเมิน สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เดือนมกราคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน118,514.70136,765.00-15.4 %0.07,158.761,154.3783.9 %5.0
รวม 118,515 136,765 -15.40 % 7,159 1,154 83.87 %