สรุปผลประเมิน สำนักงบประมาณ เดือนมกราคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงบประมาณ232,719.20206,000.0011.5 %5.08,737.721,075.6587.7 %5.0
รวม 232,719 206,000 11.48 % 8,738 1,076 87.69 %