สรุปผลประเมิน สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เดือนมกราคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 356,619.8193,418.0073.8 %5.06,105.07961.2384.3 %5.0
รวม 356,620 93,418 73.80 % 6,105 961 84.26 %