สรุปผลประเมิน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เดือนมกราคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน280,226.34182,000.0035.1 %5.07,108.73976.7286.3 %5.0
รวม 280,226 182,000 35.05 % 7,109 977 86.26 %