สรุปผลประเมิน กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เดือนมกราคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว82,471.2844,956.0045.5 %5.05,335.91750.2885.9 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย 4,062.465,402.20-33.0 %0.02,845.97590.5179.3 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จ.ลำพูน7,360.797,862.73-6.8 %0.01,656.47416.4674.9 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ จ.ชลบุรี2,478.959,362.60-277.7 %0.01,913.01171.9591.0 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี3,219.045,847.00-81.6 %0.0744.10132.0582.3 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ3,869.627,410.22-91.5 %0.02,467.03522.6678.8 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา6,307.5710,308.30-63.4 %0.02,529.80538.6078.7 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง33,708.7310,400.8069.1 %5.02,710.46615.5077.3 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา5,190.699,279.18-78.8 %0.02,394.88117.4395.1 %5.0
รวม 148,669 110,829 25.45 % 22,598 3,855 82.94 %