สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดือนมกราคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์159,566.56101,294.0036.5 %5.07,064.962,056.0970.9 %5.0
รวม 159,567 101,294 36.52 % 7,065 2,056 70.90 %