สรุปผลประเมิน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เดือนมกราคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ91,456.8736,000.0060.6 %5.05,157.69389.7592.4 %5.0
รวม 91,457 36,000 60.64 % 5,158 390 92.44 %