สรุปผลประเมิน กรมส่งเสริมสหกรณ์ เดือนมกราคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมสหกรณ์112,133.0272,223.0035.6 %5.06,173.86684.1488.9 %5.0
รวม 112,133 72,223 35.59 % 6,174 684 88.92 %