สรุปผลประเมิน สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เดือนตุลาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี606,881.06328,969.0045.8 %5.07,702.800.00100.0 %5.0
รวม 606,881 328,969 45.79 % 7,703 0 100.00 %