สรุปผลประเมิน กรมประชาสัมพันธ์ เดือนตุลาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมประชาสัมพันธ์447,111.06261,754.0041.5 %5.06,477.14601.6590.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย258,153.84245,000.005.1 %2.51,313.411,610.13-22.6 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา6,524.462,251.0065.5 %5.022.2642.75-92.0 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย264,606.28215,000.0018.7 %5.01,642.20544.0766.9 %5.0
สำนักข่าว16,950.1545,000.00-165.5 %0.05,575.52918.8883.5 %5.0
รวม 993,346 769,005 22.58 % 15,031 3,717 75.27 %