สรุปผลประเมิน กรมป่าไม้ เดือนตุลาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมป่าไม้ 220,799.52162,704.0026.3 %5.08,919.072,621.4670.6 %5.0
รวม 220,800 162,704 26.31 % 8,919 2,621 70.61 %