สรุปผลประเมิน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เดือนตุลาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 128,195.28107,404.0016.2 %5.05,992.51780.2087.0 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 อุบลราชธานี5,674.134,677.0117.6 %5.02,355.811,073.9154.4 %5.0
สำนักทรัพยากรนำ้บาดาล เขต 7 (กำแพงเพชร)8,587.755,260.5338.7 %5.02,511.34487.3580.6 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8 (ราชบุรี)8,725.327,210.9717.4 %5.02,336.55570.0075.6 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 10 อุดรธานี5,448.934,680.4014.1 %5.02,244.671,736.6022.6 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 12 สงขลา5,176.015,185.00-0.2 %0.01,800.5972.5596.0 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 9 ระยอง5,860.054,162.5229.0 %5.02,245.55266.0088.2 %5.0
รวม 167,667 138,580 17.35 % 19,487 4,987 74.41 %