สรุปผลประเมิน กรมทรัพย์สินทางปัญญา เดือนตุลาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพย์สินทางปัญญา 183,966.06149,623.1918.7 %5.06,624.101,001.6184.9 %5.0
รวม 183,966 149,623 18.67 % 6,624 1,002 84.88 %