สรุปผลประเมิน กรมการปกครอง เดือนตุลาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการปกครอง 494,932.00439,585.0011.2 %5.012,333.396,671.7045.9 %5.0
รวม 494,932 439,585 11.18 % 12,333 6,672 45.91 %