สรุปผลประเมิน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เดือนตุลาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย169,466.16126,549.0025.3 %5.06,708.522,479.5163.0 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี12,063.338,640.0028.4 %5.02,092.011,572.2524.8 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย12,381.329,018.0027.2 %5.02,045.991,709.2116.5 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 16 ชัยนาท12,963.5712,967.00-0.0 %0.01,649.64389.5076.4 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 17 จันทบุรี11,160.488,785.9921.3 %5.01,113.35829.3525.5 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 ภูเก็ต12,834.746,983.9945.6 %5.01,740.67532.0069.4 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต13 อุบลราชธานี12,273.985,108.8258.4 %5.01,848.41568.7569.2 %5.0
รวม 243,144 178,053 26.77 % 17,199 8,081 53.02 %