สรุปผลประเมิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เดือนตุลาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 321,898.06137,392.0057.3 %5.07,630.882,188.6571.3 %5.0
รวม 321,898 137,392 57.32 % 7,631 2,189 71.32 %