สรุปผลประเมิน กรมคุมประพฤติ เดือนตุลาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมคุมประพฤติ 834,975.2518,000.0097.8 %5.06,692.88456.2793.2 %5.0
รวม 834,975 18,000 97.84 % 6,693 456 93.18 %