สรุปผลประเมิน กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เดือนตุลาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 91,835.7134,864.0562.0 %5.05,589.17534.9790.4 %5.0
รวม 91,836 34,864 62.04 % 5,589 535 90.43 %