สรุปผลประเมิน กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เดือนตุลาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน122,665.2711,000.0091.0 %5.05,282.76860.6583.7 %5.0
สพ.กรุงเทพ ฯ46,516.2026,269.0043.5 %5.01,153.79928.1319.6 %5.0
รวม 169,181 37,269 77.97 % 6,437 1,789 72.21 %