สรุปผลประเมิน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส. เดือนตุลาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส. 156,820.4880,819.0048.5 %5.07,396.385,141.4830.5 %5.0
สำนักงาน ป.ป.ส. (บางรัก)4,772.132,744.0042.5 %5.0513.4332.5093.7 %5.0
สำนักงานปปส. (ทุ่งสองห้อง)11,519.5717,320.00-50.4 %0.04,199.87895.2178.7 %5.0
รวม 173,112 100,883 41.72 % 12,110 6,069 49.88 %