สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เดือนตุลาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน187,534.05157,163.0016.2 %5.06,170.73919.5085.1 %5.0
รวม 187,534 157,163 16.19 % 6,171 920 85.10 %