สรุปผลประเมิน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เดือนตุลาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน3,732,513.00100,000.0097.3 %5.06,417.741,926.6770.0 %5.0
รวม 3,732,513 100,000 97.32 % 6,418 1,927 69.98 %