สรุปผลประเมิน สำนักงานประกันสังคม(สปส.) เดือนตุลาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประกันสังคม(สปส.)805,369.00375,929.0053.3 %5.014,872.243,001.9679.8 %5.0
รวม 805,369 375,929 53.32 % 14,872 3,002 79.82 %