สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เดือนตุลาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม317,164.28164,000.0048.3 %5.06,111.321,963.5267.9 %5.0
รวม 317,164 164,000 48.29 % 6,111 1,964 67.87 %