สรุปผลประเมิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เดือนตุลาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน243,051.48287,927.94-18.5 %0.08,822.14897.0089.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร16,461.7012,708.0022.8 %5.01,014.63240.7076.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 138,675.6526,841.0030.6 %5.01,071.35489.5554.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 214,281.8011,014.0022.9 %5.0870.92444.9548.9 %5.0
เศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ไม่ครบ15,810.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ241.73ประเมินไม่ได้0.0
โสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ26,072.2811,883.0054.4 %5.0202.93422.99-108.4 %0.0
รวม 338,543 350,374 -3.49 % 11,982 2,495 79.18 %