สรุปผลประเมิน กองทัพบก เดือนตุลาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กองทัพบก571,653.631,099,706.00-92.4 %0.019,055.727,366.0061.3 %5.0
กรมการขนส่งทหารบก(ขส.ทบ.) และ ศูนย์การเคลื่อนย้ายกองทัพบก(ศคย.ทบ.)253,830.84254,355.00-0.2 %0.09,247.3729,404.40-218.0 %0.0
กรมการทหารช่าง(กช.)697,279.25470,951.3132.5 %5.024,621.1914,161.3542.5 %5.0
กรมการทหารสื่่อสาร ( สส. )326,208.13177,689.0045.5 %5.06,380.25ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กรมการสัตว์ทหารบก(กส.ทบ.)139,937.34134,062.504.2 %2.07,171.260.00100.0 %5.0
กรมการสารวัตรทหารบก(สห.ทบ.)104,019.0754,383.0047.7 %5.05,642.322,385.8557.7 %5.0
กรมข่าวทหารบก (โรงเรียน ขว.ทบ.)23,918.3119,832.0017.1 %5.01,532.19536.4565.0 %5.0
กรมดุริยางค์ทหารบก(ดย.ทบ.)114,390.0893,809.0018.0 %5.06,242.641,907.0569.5 %5.0
กรมพลาธิการทหารบก (พธ.ทบ.)480,524.06287,540.3840.2 %5.011,482.2019,981.75-74.0 %0.0
กรมแพทย์ทหารบก(พบ.)1,609,395.50553,171.0065.6 %5.09,550.663,684.5061.4 %5.0
กรมยุทธโยธาทหารบก (ยย.ทบ.)128,197.0777,201.0039.8 %5.06,777.307,550.05-11.4 %0.0
กรมยุทธศึกษาทหารบก(ยศ.ทบ.)354,102.50282,847.0020.1 %5.013,894.260.00100.0 %5.0
กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก(วศ.ทบ.)150,203.3187,534.0041.7 %5.06,661.622,533.7062.0 %5.0
กรมสรรพาวุธทหารบก(สพ.ทบ.)1,093,048.90904,347.7517.3 %5.028,545.161,301.5095.4 %5.0
กรมสวัสดิการทหารบก(สก.ทบ.)131,064.87103,978.0020.7 %5.06,267.663,796.9039.4 %5.0
กองทัพภาคที่ 1(ทภ.1)339,174.28268,875.0020.7 %5.07,009.33ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองทัพภาคที่ 2(ทภ.2)1,584,571.301,212,358.3023.5 %5.037,386.123,703.5590.1 %5.0
กองทัพภาคที่ 4 (ทภ.4)5,651,984.502,852,761.8049.5 %5.0110,593.174,158.5096.2 %5.0
กองพลทหารปืนใหญ่ (พล.ป.)286,484.91168,406.0241.2 %5.012,961.856,648.8548.7 %5.0
กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ (พล.ม.2 รอ.)704,564.19509,310.0027.7 %5.014,273.687,855.1545.0 %5.0
บก.ทภ.๓ และ มทบ.39835,137.00492,102.1941.1 %5.016,950.121,545.5590.9 %5.0
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า(รร.จปร.)703,040.88666,003.385.3 %2.531,676.7625,310.3520.1 %5.0
ศูนย์การบินทหารบก(ศบบ.)774,611.13352,837.4454.4 %5.016,351.54ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานตรวจสอบภายในทหารบก (สตน.ทบ.)114,031.6127,738.0075.7 %5.05,314.02142.5097.3 %5.0
สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก (สวพ.ทบ.)121,427.4312,498.0089.7 %5.05,282.76ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
หน่วยข่าวกรองทางทหาร(ขกท.)91,092.9741,736.0054.2 %5.05,142.062,275.8055.7 %5.0
หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก(นปอ.)795,552.06685,548.0013.8 %5.016,831.675,329.5068.3 %5.0
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (นรด.)363,652.47260,691.0028.3 %5.07,251.016,188.5014.7 %5.0
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ (พื้นที่ ล.บ.)1,264,984.40630,822.3150.1 %5.025,348.79ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
(ส.1,ส.1/101,ส.1/102,พัน ส.ซบร.เขตหลัง) กผสป.322,623.44286,298.3111.3 %5.07,270.76ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กลุ่ม รพ.ทภ.21,256,212.801,211,187.903.6 %1.58,128.028,377.50-3.1 %0.0
กลุ่ม รพ.ทภ.3(10แห่ง) โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช1,167,984.80997,123.5014.6 %5.03,555.694,906.50-38.0 %0.0
กสษ.1 กส.ทบ.98,861.0427,388.2772.3 %5.02,439.742,042.5016.3 %5.0
กสษ.2 กส.ทบ.83,158.2030,758.5063.0 %5.07,704.830.00100.0 %5.0
กสษ.3 กส.ทบ.35,777.4731,869.0010.9 %5.01,272.35332.5073.9 %5.0
ค่ายจักรพงษ์ (มทบ.12)603,472.81384,531.9436.3 %5.012,241.56ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ค่ายธนะรัชต์(ศร. เเละ รร.กสร.ศสร.)1,681,929.10883,703.1947.5 %5.061,554.789,327.5084.8 %5.0
ค่ายนวมินทราชินี (มทบ.14)194,006.8136,258.6781.3 %5.03,842.98ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ค่ายพรหมโยธี (พล.ร.2 รอ.)213,160.31154,179.4227.7 %5.04,437.42ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ค่ายสุรสิงหนาท292,922.16126,150.8056.9 %5.09,749.15ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
จทบ.ร.บ./พล.พัฒนา 1348,714.69115,727.6466.8 %5.07,298.98ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
นสศ. พื้นที่ ช.ม.160,000.5676,017.0052.5 %5.03,682.12ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
นสศ. พื้นที่ น.ม.25,745.8415,978.1037.9 %5.06,088.69ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
นสศ. พื้นที่ พ.ล.150,154.2355,499.0063.0 %5.04,100.55ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บชร.1299,612.09170,440.0943.1 %5.08,982.05ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บชร.2390,861.31293,745.1924.8 %5.08,127.117,063.3013.1 %5.0
บชร.3813,720.06559,822.8831.2 %5.015,830.045,740.1563.7 %5.0
ป.3 พัน.13(ค่ายยุทธศิลป์ประสิทธิ์)70,079.3731,223.4955.4 %5.01,636.711,305.0020.3 %5.0
ผอส.กสษ.3 กส.ทบ.48,838.0214,530.1670.2 %5.01,211.920.00100.0 %5.0
แผนกสัตวบาล กสษ.2 กส.ทบ.9,222.044,672.5049.3 %5.0717.84ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
พล.1 รอ. และ นขต. (กทม.)937,061.25465,482.0050.3 %5.015,892.14ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
พล.ม.3(ค่ายเปรมติณสูลานนท์)165,131.6959,411.0064.0 %5.06,560.286,003.358.5 %4.0
พล.ร.11754,653.19139,486.0081.5 %5.016,599.995,696.0565.7 %5.0
พล.ร.6(ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช)565,132.25199,472.5564.7 %5.013,566.48896.4093.4 %5.0
พล.ร.9 และ จทบ.ก.จ.1,949,496.401,318,284.3032.4 %5.039,216.86ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
พัน.สต.กส.ทบ.133,700.3955,042.0058.8 %5.03,149.540.00100.0 %5.0
พัน.สท.37,620.4522,030.9241.4 %5.06,145.630.00100.0 %5.0
ม.4 รอ(พื้นที่สระบุรี)842,931.38386,743.0054.1 %5.017,636.9486,895.00-392.7 %0.0
มณฑลทหารบกที่ 28 (ค่ายศรีสองรัก)402,785.94103,147.0074.4 %5.020,814.644,495.0078.4 %5.0
มณฑลทหารบกที่ 31681,471.38420,990.0038.2 %5.013,324.164,906.2563.2 %5.0
มณฑลทหารบกที่ 33 (ค่ายกาวิละ)754,306.88402,637.0046.6 %5.015,655.971,900.0087.9 %5.0
มณฑลทหารบกที่ 36637,987.81623,818.882.2 %1.012,327.8213,363.55-8.4 %0.0
มณฑลทหารบกที่ 38 ( มทบ.38 )403,713.31156,406.7061.3 %5.08,412.34525.0093.8 %5.0
มทบ.11 และ นขต.475,442.19239,156.0049.7 %5.010,021.56ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
มทบ.13(จทบ.ส.บ.,ป.พัน.11รอ.,ป.พัน.31รอ.)452,000.34173,508.4861.6 %5.09,442.53ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
มทบ.15229,081.8072,649.0068.3 %5.04,464.93ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
มทบ.210 (ค่ายพระยอดเมืองขวาง)323,629.5384,102.9974.0 %5.05,539.795,972.30-7.8 %0.0
มทบ.22867,695.19308,487.5364.4 %5.020,193.34ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
มทบ.23(ค่ายศรีพัชรินทร)579,736.69158,498.9772.7 %5.012,529.035,793.8053.8 %5.0
มทบ.24 (ค่ายประจักษ์ศิลปาคม)343,186.13111,137.8067.6 %5.07,742.103,638.2553.0 %5.0
มทบ.25 ( ค่ายวีรวัฒน์โยธิน )301,697.2595,331.0068.4 %5.06,616.264,032.6039.1 %5.0
มทบ.26 (ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก)408,043.28146,406.4464.1 %5.09,554.052,890.7069.7 %5.0
มทบ.27 (ค่ายประเสริฐสงคราม)246,375.1995,694.9061.2 %5.05,597.012,845.0049.2 %5.0
มทบ.29(ค่ายกฤษณ์สีวะรา)337,485.09163,631.9551.5 %5.07,656.882,171.8571.6 %5.0
มทบ.310589,483.0663,884.5989.2 %5.012,288.638,380.0031.8 %5.0
มทบ.32328,653.97176,535.0046.3 %5.06,979.931,305.0081.3 %5.0
มทบ.34385,927.97160,669.0058.4 %5.08,337.9516,769.95-101.1 %0.0
มทบ.35408,440.50258,164.5636.8 %5.08,880.078,764.901.3 %0.5
มทบ.37295,915.41105,895.8164.2 %5.06,290.34513.0091.8 %5.0
ร.12 รอ. และ นขต.66,149.9661,444.007.1 %3.51,278.13ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ร.13 พัน.1 (ค่ายเจ้าพระยาสุนทรธรรมธาดา)118,050.0444,984.2561.9 %5.02,364.001,128.0052.3 %5.0
ร.13 พัน.2 และ พัน.3(ค่ายเจ้าพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์)243,610.4192,252.0162.1 %5.05,908.874,539.1523.2 %5.0
ร.16(ค่ายบดินทรเดชา)298,171.9788,389.7270.4 %5.06,537.942,291.8564.9 %5.0
ร.31 รอ.555,742.69191,126.9565.6 %5.012,344.48ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ร.8 พัน.2(ค่ายมหาศักดิพลเสพ)137,815.6939,899.0071.0 %5.08,212.37408.3595.0 %5.0
ร.8(ค่ายสีหราชเดโชไชย)284,937.88117,484.0158.8 %5.06,233.744,925.6021.0 %5.0
รพ.ของ ทภ.1432,494.63365,002.0315.6 %5.01,282.02ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รพ.รร.จปร.123,854.7060,448.0051.2 %5.0552.37384.5030.4 %5.0
รร.กส.กส.ทบ.43,699.2532,828.7724.9 %5.02,697.15247.0090.8 %5.0
รร.ขส.ขส.ทบ.93,392.98142,017.91-52.1 %0.02,497.723,866.00-54.8 %0.0
รร.พธ.พธ.ทบ.49,544.5735,984.0027.4 %5.02,822.311,598.0043.4 %5.0
รร.ส.สส.68,956.0860,094.0012.9 %5.03,095.19ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า(รพ.รร.6)1,405,411.002,797,328.00-99.0 %0.07,486.989,452.55-26.3 %0.0
โรงพยาบาลอานันทมหิดล(รพ.อ.ป.ร.)390,258.16288,856.7226.0 %5.03,292.562,366.0028.1 %5.0
โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง (รร.ช.กช.)99,638.9668,349.1031.4 %5.04,308.293,452.7519.9 %5.0
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก76,374.58112,646.00-47.5 %0.02,389.06496.7579.2 %5.0
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า(วพม.) และ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก(วพบ.)204,531.95232,154.00-13.5 %0.05,852.043,684.5037.0 %5.0
ศสท.กส.ทบ.131,588.4168,376.0048.0 %5.08,155.910.00100.0 %5.0
ศูนย์การทหารปืนใหญ่ (ค่ายภูมิพล) 750,916.31314,723.3158.1 %5.031,898.2011,442.7564.1 %5.0
ศูนย์การทหารม้า(ศม.)588,168.13375,442.2236.2 %5.026,882.130.00100.0 %5.0
ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก(ศฝยว.ทบ.)72,897.7130,039.0058.8 %5.07,514.150.00100.0 %5.0
รวม 49,150,132 30,676,774 37.59 % 812,515 434,904 0.00 %