สรุปผลประเมิน กรมการแพทย์ เดือนตุลาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการแพทย์ 133,571.8891,808.7031.3 %5.05,911.221,127.6980.9 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ เชียงใหม่126,673.5376,920.0039.3 %5.04,720.051,582.3066.5 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ แม่ฮ่องสอน34,752.3628,664.0017.5 %5.02,555.50527.7579.3 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น86,379.9562,840.0027.3 %5.03,720.03660.5082.2 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี114,444.2723,090.0079.8 %5.01,124.16492.1056.2 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา93,526.5251,154.0045.3 %5.02,649.32179.0693.2 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี54,061.4727,020.0050.0 %5.02,166.25359.5283.4 %5.0
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี758,693.00902,000.00-18.9 %0.05,358.242,762.4348.4 %5.0
โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่94,185.3076,280.0019.0 %5.04,345.801,101.0074.7 %5.0
โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี142,757.58274,880.00-92.6 %0.01,961.391,144.8941.6 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี159,009.03221,554.00-39.3 %0.01,438.59799.8744.4 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี147,269.67327,964.00-122.7 %0.02,218.202,437.83-9.9 %0.0
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง132,084.95162,001.00-22.6 %0.02,645.80498.0281.2 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี179,216.6771,924.2759.9 %5.02,793.05599.6678.5 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี177,085.02179,557.00-1.4 %0.02,625.34977.9162.8 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี152,309.53223,814.00-46.9 %0.04,071.46934.8277.0 %5.0
โรงพยาบาลราชวิถี1,207,044.902,344,415.00-94.2 %0.09,774.82935.5090.4 %5.0
โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง41,105.3822,490.0045.3 %5.01,908.22207.1089.1 %5.0
โรงพยาบาลเลิดสิน824,492.50739,000.0010.4 %5.05,465.481,450.7273.5 %5.0
โรงพยาบาลสงฆ์176,887.13267,839.00-51.4 %0.01,853.761,689.958.8 %4.0
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี24,071.7329,816.00-23.9 %0.01,387.98336.2975.8 %5.0
สถาบันประสาทวิทยา239,858.30465,564.00-94.1 %0.02,078.19351.8383.1 %5.0
สถาบันพยาธิวิทยา86,534.6958,000.0033.0 %5.0412.8774.7081.9 %5.0
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ351,359.19316,784.009.8 %4.52,489.48627.6274.8 %5.0
สถาบันโรคผิวหนัง122,047.08150,732.13-23.5 %0.0480.32515.85-7.4 %0.0
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี1,863,174.50847,000.0054.5 %5.04,092.61794.9280.6 %5.0
รวม 7,522,596 8,043,111 -6.92 % 80,248 23,170 71.13 %