สรุปผลประเมิน กรมควบคุมโรค เดือนตุลาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมควบคุมโรค 328,649.53288,086.0012.3 %5.010,479.284,488.4257.2 %5.0
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง10,492.3344,585.00-324.9 %0.03,222.661,099.5165.9 %5.0
รวม 339,142 332,671 1.91 % 13,702 5,588 59.22 %