สรุปผลประเมิน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เดือนตุลาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์663,156.44966,000.00-45.7 %0.08,315.561,486.3882.1 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย32,487.4616,070.1450.5 %5.012,640.88114.0099.1 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต23,257.5511,635.9050.0 %5.01,051.81249.3976.3 %5.0
รวม 718,901 993,706 -38.23 % 22,008 1,850 91.60 %