สรุปผลประเมิน สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เดือนตุลาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา205,172.80182,000.0011.3 %5.09,278.643,259.0564.9 %5.0
รวม 205,173 182,000 11.29 % 9,279 3,259 64.88 %