สรุปผลประเมิน กรมโรงงานอุตสาหกรรม เดือนตุลาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 136,426.98117,561.0013.8 %5.07,118.111,412.5580.2 %5.0
รวม 136,427 117,561 13.83 % 7,118 1,413 80.16 %