สรุปผลประเมิน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เดือนตุลาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 109,030.3581,008.0025.7 %5.06,320.81601.0090.5 %5.0
รวม 109,030 81,008 25.70 % 6,321 601 90.49 %