สรุปผลประเมิน สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนตุลาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม93,444.9348,000.0048.6 %5.05,138.93272.5094.7 %5.0
รวม 93,445 48,000 48.63 % 5,139 273 94.70 %