สรุปผลประเมิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เดือนตุลาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 236,430.31356,165.00-50.6 %0.058,951.2017,286.5870.7 %5.0
กองการต่างประเทศ(ตท.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,949.60485.4183.5 %5.0
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน(บช.ตชด.) 115,885.59139,495.00-20.4 %0.029,392.8214,940.3649.2 %5.0
กองบัญชาการตำรวจนครบาล(บช.น.) 74,741.27130,666.00-74.8 %0.029,857.006,288.4678.9 %5.0
กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด(บช.ปส.) 53,832.9689,944.00-67.1 %0.06,514.0617,237.63-164.6 %0.0
กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง(บช.ก.) 28,188.7732,657.00-15.9 %0.06,605.666,099.177.7 %3.5
กองบัญชาการตำรวจสันติบาล(บช.ส.)28,411.4722,493.0020.8 %5.07,978.6032,715.84-310.0 %0.0
กองบัญชาการศึกษา (บช.ศ.) 81,886.7177,890.004.9 %2.09,299.801,718.1181.5 %5.0
กองบินตำรวจ(บ.ตร.) 872,894.4455,504.0093.6 %5.021,002.995,995.7071.5 %5.0
กองวินัย(วน.) 15,518.846,351.0059.1 %5.03,241.33544.3783.2 %5.0
กองสารนิเทศ(สท.) 19,460.448,205.0057.8 %5.02,840.36547.6280.7 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 154,656.5739,072.0028.5 %5.011,288.3312,157.93-7.7 %0.0
โรงพยาบาลตำรวจ(รพ.ตร.) 865,422.252,072,283.00-139.5 %0.02,921.105,953.97-103.8 %0.0
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ(รร.นรต.) 95,314.22425,690.00-346.6 %0.01,741.069,017.60-417.9 %0.0
สง.คณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ(สง.ก.ต.ช.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,365.56627.7954.0 %5.0
สำนักงานกฎหมายและคดี(กมค.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0983.20995.08-1.2 %0.0
สำนักงานกำลังพล(สกพ.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.04,822.361,272.2473.6 %5.0
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ(สง.ก.ตร.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.06,321.811,112.8982.4 %5.0
สำนักงานงบประมาณและการเงิน(สงป.)13,173.533,531.0073.2 %5.01,030.692,027.18-96.7 %0.0
สำนักงานจเรตำรวจ(จต.) 36,787.6631,000.0015.7 %5.09,012.677,077.2721.5 %5.0
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) 71,748.13136,000.00-89.6 %0.015,759.076,285.7660.1 %5.0
สำนักงานตรวจสอบภายใน (สตส.) 26,531.9018,000.0032.2 %5.05,025.241,856.0363.1 %5.0
สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(สทส.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,918.021,830.9437.3 %5.0
สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ(สพฐ.ตร.) 14,193.2714,460.00-1.9 %0.03,447.262,914.3015.5 %5.0
สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ(สยศ.ตร.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0858.451,192.85-39.0 %0.0
สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ (สลก.ตร.)25,715.8425,389.001.3 %0.55,343.49658.8487.7 %5.0
สำนักงานส่งกำลังบำรุง(สกบ.) 91,866.7170,000.0023.8 %5.013,858.954,032.4370.9 %5.0
กองกฎหมายไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,157.58952.3955.9 %5.0
กองการเงิน (กง.สงป.) 36,693.789,816.0073.2 %5.04,506.33829.5781.6 %5.0
กองคดีปกครองและคดีแพ่ง ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,384.17361.4173.9 %5.0
กองคดีอาญาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,075.64650.5568.7 %5.0
กองงบประมาณ(งป.สงป.) 20,542.7310,165.0050.5 %5.03,217.683,273.94-1.7 %0.0
กองตำรวจสื่อสาร58,656.63130,684.91-122.8 %0.021,686.684,830.1877.7 %5.0
กองทะเบียนประวัติอาชญากร58,496.1558,035.000.8 %0.58,537.18622.7492.7 %5.0
กองทะเบียนพล สกพ.44,592.1528,435.0036.2 %5.011,238.931,084.5790.3 %5.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 122,172.2128,853.20-30.1 %0.04,139.582,890.7330.2 %5.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 214,465.1515,000.00-3.7 %0.02,361.393,420.33-44.8 %0.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 311,725.934,679.0060.1 %5.01,654.51856.3948.2 %5.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 417,729.4112,064.0032.0 %5.02,809.594,187.95-49.1 %0.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 522,767.869,615.0357.8 %5.03,888.401,901.8751.1 %5.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 619,043.0813,430.5129.5 %5.02,565.062,331.479.1 %4.5
กองบังคับการตำรวจจราจร83,253.14119,000.00-42.9 %0.038,331.5697,916.76-155.4 %0.0
กองบังคับการตำรวจทางหลวง27,902.3631,906.00-14.3 %0.06,337.338,187.85-29.2 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 217,172.4313,091.0023.8 %5.02,231.23742.5066.7 %5.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 3ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 4ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.04,189.313,136.0025.1 %5.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 5 ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,901.214,949.11-70.6 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 6ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 720,790.9818,426.0011.4 %5.04,524.656,575.28-45.3 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 8ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 922,183.83109,238.82-392.4 %0.03,026.31ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจน้ำ106,246.5092,544.3612.9 %5.048,095.87204,725.80-325.7 %0.0
กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 3 (บก.ปส.3 บช.ปส.)33,817.3636,369.80-7.5 %0.010,569.446,634.1837.2 %5.0
กองบังคับการตำรวจรถไฟ80,323.618,055.9390.0 %5.010,411.109,985.834.1 %2.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 194,117.6551,062.4045.7 %5.029,168.2717,904.3538.6 %5.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 225,059.6111,678.0053.4 %5.07,366.023,786.8048.6 %5.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 321,752.1960,556.00-178.4 %0.03,217.6811,080.01-244.3 %0.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 4 ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,027.051,719.7915.2 %5.0
กองบังคับการปราบปราม28,332.70184,123.00-549.9 %0.05,128.5019,779.13-285.7 %0.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค29,042.1030,913.51-6.4 %0.06,442.273,410.9347.1 %5.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม20,287.5421,312.00-5.0 %0.04,676.2611,532.94-146.6 %0.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี22,644.8320,643.638.8 %4.05,405.076,200.86-14.7 %0.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ37,761.1819,950.0047.2 %5.020,731.332,038.6090.2 %5.0
กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ 64,917.0357,710.7911.1 %5.012,815.969,798.9223.5 %5.0
กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ24,165.6924,544.12-1.6 %0.04,855.3998,340.52-1,925.4 %0.0
กองบังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี33,672.3116,577.0050.8 %5.02,288.00982.9757.0 %5.0
กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ บช.ตชด.52,085.4999,644.83-91.3 %0.02,684.5538,000.51-1,315.5 %0.0
กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ15,600.83140,377.91-799.8 %0.02,136.2371,407.33-3,242.7 %0.0
กองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการตำรวจนครบาลไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.09,182.602,407.6473.8 %5.0
กองบังคับการสืบสวนสอบสวน(บก.สส.สตม.)สตม.49,984.9760,587.00-21.2 %0.09,882.567,510.3724.0 %5.0
กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว24,048.8119,000.0021.0 %5.05,937.957,666.29-29.1 %0.0
กองบัญชี(กช.สงป.)18,333.748,677.0052.7 %5.01,939.092,263.93-16.8 %0.0
กองแผนงานความมั่นคง (ผค.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,845.451,572.1214.8 %5.0
กองแผนงานอาชญากรรม(ผอ.)สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,665.981,088.5034.7 %5.0
กองพลาธิการ (พธ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.03,645.252,860.0721.5 %5.0
กองพิสูจน์หลักฐานกลาง66,137.4750,230.0024.1 %5.0747,742.751,620.2699.8 %5.0
กองยุทธศาสตร์(ยศ.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,954.701,048.7446.3 %5.0
กองโยธาธิการ (ยธ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.03,491.953,831.61-9.7 %0.0
กองวิจัย(วจ.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,711.90845.8050.6 %5.0
กองสรรพาวุูธ (สพ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.04,178.601,948.7553.4 %5.0
กองสวัสดิการ สกพ.16,977.0817,282.00-1.8 %0.03,422.684,348.51-27.0 %0.0
กองอัตรากำลัง สกพ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,555.54580.8777.3 %5.0
บก.กฝ.บช.ตชด.29,609.2818,000.0039.2 %5.03,828.721,726.5054.9 %5.0
บก.ข่าวกรองยาเสพติด บช.ปส.24,048.275,039.3079.0 %5.06,213.509,154.67-47.3 %0.0
บก.ตชด.ภาค 161,103.7662,524.74-2.3 %0.02,378.054,263.30-79.3 %0.0
บก.ตชด.ภาค 239,373.33ไม่ครบประเมินไม่ได้0.03,808.362,646.4030.5 %5.0
บก.ตชด.ภาค 332,129.1523,048.9828.3 %5.086,476.218,791.8589.8 %5.0
บก.ตชด.ภาค 427,807.5316,069.9042.2 %5.05,061.063,895.1023.0 %5.0
บก.ปส.1 บช.ปส.52,692.2223,699.0055.0 %5.05,776.6620,203.06-249.7 %0.0
บก.ปส.2 บช.ปส.32,904.7812,554.0061.8 %5.07,087.923,224.2754.5 %5.0
บก.ปส.4 บช.ปส.45,233.7916,294.3364.0 %5.011,296.7910,127.6310.3 %5.0
โรงพยาบาลดารารัศมี40,045.6927,133.6332.2 %5.03,759.24359.6890.4 %5.0
โรงพยาบาลนวุฒิสมเด็จย่า9,604.179.5499.9 %5.0296.5530.0089.9 %5.0
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง36,452.2374,651.00-104.8 %0.03,053.05630.6779.3 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 184,472.8736,584.0056.7 %5.037,183.15902.6297.6 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1022,502.4033,108.00-47.1 %0.094,482.83679.0099.3 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 216,964.8128,277.22-66.7 %0.020,141.311,379.6993.1 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 349,354.9318,022.0063.5 %5.026,584.521,493.7094.4 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 4155,267.3416.47100.0 %5.075,974.99389.6599.5 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 523,086.1310,964.7952.5 %5.08,672.331,187.0886.3 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 6 57,132.1314,456.0074.7 %5.023,598.80188.1399.2 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 79,525.339,470.000.6 %0.547,361.36659.7098.6 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 819,379.2020,677.59-6.7 %0.0119,195.692,109.4398.2 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 910,592.1313,734.00-29.7 %0.05,667.15423.4392.5 %5.0
สถาบันส่งเสริมงานสอบสวน45,883.1454,720.00-19.3 %0.02,657.111,203.3554.7 %5.0
ส่วนตรวจสอบสำนวนคดีอุทธรณ์และฎีกา8,518.33617.0092.8 %5.0846.64168.0680.2 %5.0
รวม 5,080,467 5,918,745 -16.50 % 1,974,647 945,334 52.13 %