สรุปผลประเมิน สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เดือนตุลาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน118,938.09140,793.00-18.4 %0.07,143.121,909.4873.3 %5.0
รวม 118,938 140,793 -18.38 % 7,143 1,909 73.27 %