สรุปผลประเมิน สำนักงบประมาณ เดือนตุลาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงบประมาณ236,628.44203,000.0014.2 %5.08,737.721,427.8883.7 %5.0
รวม 236,628 203,000 14.21 % 8,738 1,428 83.66 %