สรุปผลประเมิน กรมสรรพสามิต เดือนตุลาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสรรพสามิต193,552.39402,000.00-107.7 %0.08,343.766,414.4323.1 %5.0
รวม 193,552 402,000 -107.70 % 8,344 6,414 23.12 %