สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เดือนตุลาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ297,464.09587,000.00-97.3 %0.012,514.741,971.3684.2 %5.0
รวม 297,464 587,000 -97.33 % 12,515 1,971 84.25 %