สรุปผลประเมิน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เดือนตุลาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน289,216.53202,000.0030.2 %5.07,108.731,091.2884.6 %5.0
รวม 289,217 202,000 30.16 % 7,109 1,091 84.65 %