สรุปผลประเมิน กรมพัฒนาที่ดิน เดือนตุลาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาที่ดิน194,573.86164,050.0015.7 %5.010,010.282,112.7578.9 %5.0
รวม 194,574 164,050 15.69 % 10,010 2,113 78.89 %