สรุปผลประเมิน กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เดือนตุลาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร135,306.3171,000.0047.5 %5.05,304.64149.4997.2 %5.0
รวม 135,306 71,000 47.53 % 5,305 149 97.18 %