สรุปผลประเมิน กรมกิจการผู้สูงอายุ เดือนตุลาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมกิจการผู้สูงอายุ165,942.8829,758.4082.1 %5.05,314.02865.0983.7 %5.0
ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุจังหวัดชลบุรี3,865.839,784.00-153.1 %0.01,866.68146.6092.1 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สุงอายุบ้านบุรีรัมย์9,174.024,860.3047.0 %5.02,341.42271.4488.4 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดลำปาง5,005.737,649.00-52.8 %0.02,503.20456.5481.8 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ บ้านบางแค20,708.6027,822.00-34.3 %0.01,278.65327.0374.4 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น911.543,055.28-235.2 %0.02,260.74447.8480.2 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม3,821.3910,220.00-167.4 %0.01,922.73358.0381.4 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี9,121.248,528.006.5 %3.01,324.30259.3480.4 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา7,352.825,106.0030.6 %5.02,891.15465.5083.9 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ จังหวัดยะลา9,641.0910,239.10-6.2 %0.01,623.67247.0084.8 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)63,146.709,521.0084.9 %5.04,087.54192.5095.3 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง จังหวัดชลบุรี18,793.4713,992.8125.5 %5.02,151.27593.9572.4 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต18,530.326,956.0062.5 %5.01,505.77407.2273.0 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ฯ 49,281.0514,111.4071.4 %5.02,314.09259.3488.8 %5.0
รวม 385,297 161,603 58.06 % 33,385 5,297 84.13 %