สรุปผลประเมิน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เดือนตุลาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 125,847.51114,535.009.0 %4.56,861.722,508.8163.4 %5.0
รวม 125,848 114,535 8.99 % 6,862 2,509 63.44 %