สรุปผลประเมิน กรมประชาสัมพันธ์ เดือนพฤศจิกายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมประชาสัมพันธ์459,779.25246,718.0046.3 %5.06,477.14789.3787.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย270,585.84243,000.0010.2 %5.01,313.411,356.96-3.3 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา6,859.042,178.0068.2 %5.022.2643.70-96.3 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย278,175.84212,000.0023.8 %5.01,642.20354.7178.4 %5.0
สำนักข่าว17,489.3345,000.00-157.3 %0.05,575.52702.2987.4 %5.0
รวม 1,032,889 748,896 27.50 % 15,031 3,247 78.40 %