สรุปผลประเมิน กรมทรัพยากรน้ำ เดือนพฤศจิกายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพยากรน้ำ 129,165.02111,781.0013.5 %5.06,105.07370.8793.9 %5.0
รวม 129,165 111,781 13.46 % 6,105 371 93.93 %