สรุปผลประเมิน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เดือนพฤศจิกายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 138,504.22113,282.0018.2 %5.05,992.51827.5286.2 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 อุบลราชธานี5,982.813,996.6033.2 %5.02,507.94747.8370.2 %5.0
สำนักทรัพยากรนำ้บาดาล เขต 7 (กำแพงเพชร)6,188.824,457.6428.0 %5.02,511.34494.9580.3 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8 (ราชบุรี)8,478.006,195.8726.9 %5.02,336.55570.0075.6 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 10 อุดรธานี5,487.264,732.2013.8 %5.02,244.671,827.8018.6 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 12 สงขลา5,032.355,178.00-2.9 %0.01,800.59505.4271.9 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 9 ระยอง7,418.345,955.9619.7 %5.02,245.55313.5086.0 %5.0
รวม 177,092 143,798 18.80 % 19,639 5,287 73.08 %